Group Members

[ Staff ]

Professor

Associate
Professor

Assistant
Professor

Assistant
Professor

Ryoichi Kurose Mitsuhiro Matsumoto Hidenobu Wakabayashi Abhishek Pillai
Ryoichi Kurose Mitsuhiro Matsumoto Hidenobu Wakabayashi Abhishek Pillai

[ Students ]

Doctor Course Students

Jun Nihio Keita Yunoki Wen Jian Yuan Zhicheng ReoKai
Jun Nishio Keita Yunoki Wen Jian Yuan Zhicheng Reo Kai
Li Haili Kim Ki Beom
Li Haili Ki Beom Kim

Master Course Students Second

Shimpei Inoue Gakuto Oku Jun Nagao Kentaro Nagashima Taichi Murakami
Shimpei Inoue Gakuto Oku Jun Nagao Kentaro Nagashima Taichi Murakami
Luo Qiyin
Luo Qiyin

Master Course Students First

Kenya Ito Masahiro Susaki Shunsuke Terauchi Taiki Tokuoka Hiroki Muramatsu
Kenya Ito Masahiro Susaki Shunsuke Terauchi Taiki Tokuoka Hiroki Muramatsu
Li Yu Xin
Li Yu xin

Undergraduate Students Fourth

Yuki Anada Shinya Ayukawa Ryuhei Kawamura Kenya Kitada Tatsuya Nishimoto
Kojiro Sotoyama Yoshiya Takahara Yuta Tsukada

[ OB & OG ]

Doctor Course Student Takafumi Honzawa 2020
Master Course Student Ryohei Ieda 2019
Master Course Student Nobuhiko Kajinami 2019
Master Course Student Kento Konishi 2019
Master Course Student Katsuki Murata 2019
Master Course Student Takuya Murata 2019
Master Course Student Li Ao 2019
Master Course Student Li Jing 2019
Undergraduate Course Student Satoshi Inoue 2019
Undergraduate Course Student Azusa Takahashi 2019
Undergraduate Course Student Eiko Mae 2019
Researcher Yong Hu 2018 Associate Professor, Sichuan University
Master Course Student Haruka Kanto 2018
Master Course Student Satoshi Kuwamoto 2018
Master Course Student Akihiro Nakanishi 2018
Master Course Student Xu Dike 2018
Undergraduate Student Taisei Kanie 2018
Undergraduate Student Ryotaro Nakai 2018
Researcher(Assistant Professor) Masaya Muto 2017 Associate Professor, Meijo University, Aichi
Researcher Rudra Roy 2017 Assistant Professor, Indian Institute of Technology, Goa
Doctor course student Abhishek Pillai 2017 Researcher, Kyoto University
Master Course Student Seiya Akizuki 2017
Master Course Student Ryo Awane 2017
Master Course Student Kenichiro Takenaka 2017
Master Course Student Shota Yagami 2017
Master Course Student Zhang Mingdi 2017
Undergraduate Student Fumiya Asa 2017
list of gradutes (only persons concerned)